Klub Sportowy UZNAM Świnoujście

http://www.ksuznam.pl · klub@ksuznam.pl

grupa

 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych;
Klub Sportowy „Uznam" Świnoujście z siedzibą przy ul. B. Września 32C/5, 72-600 Świnoujście (mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest; 
Małgorzata Jędrzycka Tel: 602 466 059 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Cele i podstawy przetwarzania;
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu promocji Klubu.

IV. Prawo do sprzeciwu;
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Prawo do cofnięcia zgody;
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

VI. Okres przechowywania danych;
Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych w tym publikacji wyników imprezy.
• Twoje dane osobowe mogą być przechowywane w następujących wersjach:
– w wersji drukowanej (podpisane formularze przystąpienia do Klubu): maksymalnie do dnia wystąpienia z Klubu,
– w wersji elektronicznej: maksymalnie do dnia Rozwiązania Klubu.

VII. Odbiorcy danych;
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:
• podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników serwisów, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, dostarczają usługi przechowywania danych,
• osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
• podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
• innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, księgowym, prawnikom, programistom, Organom Administracji Państwowej i Samorządowej
• możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą;
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych;
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zapisania się i reprezentowania KS Uznam Świnoujście.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym swojego wizerunku, w celu promocji Klubu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
anglia
 Privacy policy
 
Information clause

 

According to art. 13 section 1-2 of the Regulation 2016/679 of the European Parliament and EU Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free transfer of such data as well as repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection) (Journal of Laws of the EU, L 119, p. 1) - hereinafter referred to as RODO - we would like to inform you that:

 

I. Personal data administrator;
Sport Club "Uznam" Świnoujście with its registered office at B. Września 32C / 5, 72-600 Świnoujście (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) is the Administrator of your personal data.

 

II. The Inspector of Personal Data Protection; 

 

Małgorzata Jędrzycka Phone: 602 466 059 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

III. Objectives and grounds for processing;
As an administrator, we will process your data for  marketing purposes of the Club.

 

IV. Right to object;
At any time you have the right to object to the processing of your data described above pursuant to art. 6 sec. 1(f). We will cease to process your data for these purposes, unless we can show that with regard to your data there are valid legal grounds that are superior to your interests, rights and freedoms or that your data is necessary for us to determine, recover or defend possible claims.

 

V. Right to withdraw consent;
At any time you have the right to withdraw your consent to the processing of your personal data (to the extent of the processing based on it), but the withdrawal does not affect the lawfulness of processing that was made on the basis of your consent before its withdrawal.

 

VI. Data storage period;
Your personal data provided in the registration form will be kept for the period necessary for the purposes referred to above as well as after their completion for the purposes of:
• pursuing claims in connection with the service provided,

 

• performance of obligations resulting from legal regulations, in particular tax and accounting,

 

• statistical and archiving, including publication of event results.
• Your personal data may be stored in the following versions:
– printed version (signed forms of joining the Club): for the duration of Club’s membership
– electronic version: for the duration of Club’s existence

 

VII. Recipients of data;
Your personal data may be disclosed to:
• entities supporting us in the provision of electronic services, i.e. those that provide payment services, support the service of website users, support the marketing of offers, cooperate as part of marketing campaigns, provide data storage services,
• persons authorized by us - our employees and associates who must have access to data to perform their duties,
• to processors – to whom we outsource data processing activities,
• other entities cooperating with the Administrator, e.g. insurers, accountants, lawyers, programmers, State and Local Government Administration Bodies,
• we may transfer your personal data to public authorities fighting against fraud and abuse.

 

VIII. Rights of data subjects;
According to the RODO, you have a right  to:
a) access your data and receive a copy thereof;
b) the right to modify (alter) your data;
c) delete data, limit the processing of data;
d) object to data processing;
e) transfer data;
f) the right to file a complaint with a supervisory authority.

 

IX. Information about the requirement/voluntariness of providing data;

 

Providing data is voluntary, however, it is necessary to sign up and represent KS Uznam Świnoujście.

 

I agree to the processing of my personal data, including my image, for Club’s marketing purposes.

 

 

latest jordan Sneakers | Nike - Shoes & Sportswear Clothing

© 2014 Klub Sportowy UZNAM · Wszelkie prawa zastrzeżone